आर्थिक स्थिती -

बँकेच्या पाच वर्षाच्या प्रगतीचा आढावा ( रक्कम पूर्ण रुपयांत )
 
तपशील २०१९ २०२० २०२१ २०२२ २०२३
सभासद संख्या १०९९० ११०३५ १०९९६ १०८३१ १०६७८
शेअर्स भांडवल ४५९२७३९०० ५३४६५२९०० ६२३७७४९०० ६८६६५६७०० ७४०३.८६
रिझर्व्ह फंड ११९१५९४०८ १३७७५३९०७ १४८३९८०७२ १६५९७०५३७ १९०७.७६
इतर फंड्स ८४८५१५११ १०६६७१२६८ १०३७४२३३८ १११५७९८०७ ९७०.९५
ठेवी ८४५३०८९९७९ १०३७८६५५६६५ ११३४३१९९९२९ १२०५८३०८९२८ १२९६२४.९५
गुंतवणूक २६५१७४८८०० ३७०६६९०७७० ३३१९४१३०७० ३८९६०८२५८१ ३७३७४.०३
सभासद कर्जे ६१९६८६७४९५ ७१८६८२३५२८ ८६३१४५६११९ ९३७४५५१६७१ ९८५१२.६९
निव्वळ नफा ५०५४५०९६ ४२४७३८५८ ६८७१४६७० ९७६५६०८० ९८२.८९
डिव्हिडंड ५% ५.२५% (मंजुरीनंतर) ७% १०.१० ९%
 
सारांश रूपाने ताळेबंद( रक्कम लाखात )
 
भांडवल व देणी दि. ३१/३/२०२२ दि. ३१/३/२०२३ जिंदगी व येणी दि. ३१/३/२०२२ दि. ३१/३/२०२३
भाग भांडवल ६८६६.५७ ७४०३.८६ रोख व बँकेतील शिल्लक ६८२.०५ ७२७३.९६
रिझर्व्ह फंड १६५९.७१ १९०७.७६ गुंतवणूक ३८९६०.८३ ३७३७४.०३
इतर फंड्स १११५.८० ९७०.९५ कर्जे ९३७४५.५१ ९८५१२.६९
ठेवी १२०५८३.०८ १२९६२४.९५ जागा व इमारती १०४.२१ ९५.५३
इतर देणी ३१६३.८५ ३३१७.७० डेडस्टॉक, फिक्चर फिटिंग ९८.०० ७८.०८
नफा २०१९-२०२० २५७.५० २५७.५० इतर येणी १०३२.४७ ११३१.३२
नफा २०२२-२०२३ ९७६.५६ ९८२.८९ तोटा - -
एकूण १३४६२३.०७ १४४४६५.६१ एकूण १३४६२३.०७ १४४४६५.६१
 
उत्पन्न व खर्चाचे तुलनात्मक प्रमाण ( दि.३१/०३/२०२३ )
 
अ. नं. तपशील रक्कम ( लाखात )
1 खेळते भांडवल १४४४५९.५२
2 मिळालेले उत्पन्न १०९४९.२२
3 एकूण व्यवस्थापन खर्च १५०२.३५
4 कर्मचाऱ्यांवरील एकूण खर्च १०५४.६९
व्यवस्थापन खर्चाचे खेळत्या भांडवलाशी शेकडा प्रमाण १.०४
व्यवस्थापन खर्चाचे उत्पन्नाशी शेकडा प्रमाण १३.७२
कर्मचारी खर्चाचे खेळत्या भांडवलाशी शेकडा प्रमाण ०.७३
उत्पन्नाचे खेळत्या भांडवलाशी शेकडा प्रमाण ७.५८