आर्थिक स्थिती - दिनांक ३१/०३/२०२३

(रक्कम लाखात)
शाखा शाखा सुरु झाल्याची तारीख सभासद संख्या शेअर्स भांडवल एकूण ठेवी एकूण येणे कर्ज थकबाकी दार संख्या मोबाईल नंबर एसटीडी कोड फोन नंबर
मुख्य कार्यालय २०/०९/१९१९ -- -- ९६६८.७४ १२२.२२ -- ९२२५३२४०३५ ०२४१ २३४५१७७
संगमनेर ०४/०७/१९८२ १०७८ ७२३.५१ १०७३८.७७ ९१२१.४५ ९२२५३२४०२१ ०२४२५ २२५८३४
नगर ०२/०१/१९८३ ७९२ ५२४.२९ १३३५२.९६ ६४८२.२५ -- ९२२५३२४०३० ०२४१ २४३१९७५
पारनेर ०२/१०/१९८३ ८५४ ५८५.२१ १२१४२.७५ ७६१०.६० -- ९२२५३२४०२९ ०२४८८ २२१५५२
कोपरगाव १५/१०/१९८३ ९०० ५९८.०१ ९८१४.६२ ८२०८.२९ ९२२५३२४०२२ ०२४२३ २२२०८७
श्रीरामपूर १५/१०/१९८३ ७०१ ४८४.६० ८९१९.२४ ६४६०.८० ९२२५३२४०२४ ०२४२२ २२३३८१
जामखेड १५/१०/१९८३ ४८१ ३७३.३३ ३५२५.७० ५७२५.३३ -- ९२२५३२४०२७ ०२४२१ २२१०९६
पाथर्डी १५/१०/१९८३ ७६० ४९५.८८ ९२८४.६० ६१२५.९४ -- ९२२५३२४०२३ ०२४२८ २२२३६७
राहुरी १५/०७/१९८४ ७८४ ५४१.६३ १००५४.६१ ६९५९.४५ ९२२५३२४०२५ ०२४२६ २३२२०१
शेवगाव १५/०७/१९८४ ६७६ ४८५.९८ ७७८३.२१ ६६१४.८८ -- ९२२५३२४०१९ ०२४२९ २२१२७६
श्रीगोंदा १५/०७/१९८४ ९६५ ६७६.७० ८५६६.७४ ८१९५.४१ -- ९२२५३२४०२८ ०२४८७ २२२३०३
अकोले २७/०७/१९८४ १०३८ ७५२.०४ ८८०३.८९ १०७१५.७१ ९२२५३२४०३१ ०२४२४ २२१०२२
नेवासा ०१/०८/१९८४ ९३२ ६६४.९० ९९५४.४२ ९३६२.७६ ९२२५३२४०२६ ०२४२७ २४१३०२
कर्जत २०/०८/१९८४ ७१७ ४९७.७८ ७०१४.७० ६८०७.६० ९२२५३२४०३६ ०२४८९ २२२३५७
एकूण १०६७८ ७४०३.८६ १२९६२४.९५ ९८५१२.६९ १४