करंट खाते -

संस्था व व्यापारी यांना करंट खाते उघडता येतील. बचत खात्याप्रमाणे सुविधा घेता येतील.