व्याजदर -

मा. संचालक मंडळ सभा दि.२४/०२/२०२४ अन्वये दि.२५/०२/२०२४ पासून ठेवीवरील सुधारित व्याजदर (द. सा. द. शे.) खालीलप्रमाणे -

१) मुदत ठेव -

कालावधी (दिवसामध्ये) व्याजदर (द. सा. द. शे.)
१५ दिवस ते ३० दिवस 3.५०%
३१ दिवस ते ९० दिवस ४.५०%
९१ दिवस ते १५० दिवस ५.००%
१५१ दिवस ते २१० दिवस ५.५०%
२११ दिवस ते २७० दिवस ६.००%
२७१ दिवस ते ३६५ दिवस ६.५०%
३६६ दिवस व त्यापुढे ७.००%

२) दीडपट ठेव - ७१ महिने

३) दामदुप्पट ठेव - १२० महिने

४) सेव्हींग्ज ठेव- ३.००%

५) स्पेशल सेव्हींग्ज ठेव - ४.५०%

६) रिकरिंग ठेव -

रक्कम १२ महिने २४ महिने ३६ महिने ४८ महिने ६० महिने
रु. १००/- रु. १२४२/- रु. २५८२/- रु. ४०१३/- रु. ५५४८/- रु. ७१९३/-